Aquí teniu els enllaços més habituals de la nostra feina:

URGENT – COVID. GIR-COVID – DIARI OBLIGACIÓ DE CUMPLIMENTAR.https://portal.gir.dps.gencat.cat/SignIn • Usuari: S08277 • ParaulaPas: TVXFp6Jx6V
   
EDIFICI – OFICINA  
Control de Legionel·la  Aquí teniu tota la informació actualitzada de legionel·la i els enllaços tant per a fer els registres com per a confirmar-los.
Directori de telèfons i emails de urgències o d’ús habitual. Proveïdors. https://docs.google.com/spreadsheets/d/19pvGXHc4C0yvsjwSsQYxV4gQwud2YRQ-SSfakqSTX_c/edit?usp=sharing
Control de manteniments (Falta fer l’accés al calendari de Manteniments)
Incidència edifici / Manteniment. Fer un email amb la informació necessària al correu manteniments@fcpc.cat
Incidència impressora HP Enviar un email a printing@controlgroup.es explicant qui som, quina incidència hi ha i posant número de telèfon de contacte. (Això canviarà a l’abril 2024)
Demanar missatger

Urbe – Motoristes dins de Barcelona  Telf: 93.410.02.03 Núm.Client 19.362 Preu Servei BCN 6,40+ IVA

MRW – Missatgeria fora de Barcelona Telf: 93.225.44.89 Núm.Client: 011.221 Preu servei Tarragona :20,02+3,23%combustible +IVA=24,89)

   
EQUIP HUMÀ CALENDARIS
Calendari de l’Equip FALTA
Horari de l’Equip https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dd-ASZFe6taprdiDCc7k3bQv_BiQ0rbGXAh5bBpklvc/edit?usp=sharing
Calendari Residents https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fkhpzs8CbmgQBvrof0Li8nyG2UPt6pdw/edit?usp=sharing&ouid=116142252179779450931&rtpof=true&sd=true
Calendari Activitats FCPC FALTA
Calendari de CEAB https://drive.google.com/file/d/1xMWcqFChkW74QlwRhilmXvUXQ3w0KqAv/view?usp=sharing
Calendari Laboral FALTA
Calendari de Vacances de Personal FALTA
Reunions de la FCPC Enllaç a l’índex de reunions de la FCPChttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1-cUCmmseqakN_lFS1mUmlV0ERHgZHhveJYZORHRT6oI/edit?usp=share_link
   
EQUIP HUMÀ CONTACTES – MAILING
  Es proporcionen aquí els emails en forma de grup de Gmail per a contactar de forma grupal.La persona de treball social i la responsable de projectes són qui actualitzen els grups.L’enllaç per a l’administrador és aquí
Totes les persones treballadores Per a contactar amb totes les persones treballadores de la FCPC enviar un email a persones-remunerades@fcpc.cat
Només treballadores de la Llar Per a contactar amb totes les persones treballadores de la Llar Llull de la FCPC enviar un email a personal_llar@fcpc.cat
Només treballadors NO de la Llar Per a contactar amb totes les persones treballadores dels projectes de la FCPC que no són la Llar, enviar un email a totsprojectes@fcpc.cat
Persones voluntàries Persones voluntàries de la FCPC – Llistat actualitzatPossibles nous voluntaris FCPC – (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MlwGB90CMIfJZn8xI5VkX_0jEWNd1A0TVc6UAWSqQLU/edit?usp=sharing)Possibles nous voluntaris CEAB – (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UK5E1zLuECsqqkg0G3oQkPy2dubBMCksINgHERuKO6w/edit?usp=sharing)
Persones Residents  
Persones Usuàries FCPC  
Famílies residents Per a contactar amb totes les persones de les famílies dels residents enviar un email a familiars-residents-llull@fcpc.cat
Famílies de resta de projectes  
Persones de Pràctiques  
Empreses proveïdores  
TOTA LA FCPC  
   
  FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES
  DASHBOARD de dades de personal remunerat, voluntari i d’usuaris i famílies.
  Formulari per recollir les dades d’alta/baixa persones al DASHBOARD – Enllaç per enviar a les persones interessades (https://forms.gle/957r74g6YCuu2kzYA).
  Formulari de control de projectes per a subvencions (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SazWndASZ8NkSIzD1JJ3bKdnPuub_PZUNNjzOZcodus/edit?usp=sharing)
  Formulari d’alta a projectes de la FCPC Curs 2022-2023 (https://forms.gle/NgtgVyLJJHLjVVKfA)
RESIDENTS  
Entrada/sortida de residents Enllaç per enviar a les famílies o interessats per a que ho comuniquin. (https://fcpc.cat/sortida-entrada-resident/ Password: fcpc)
Full Intern d’entrades, sortides i menús https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z358wp2cmd5gmYacdyaik19Hz4vn9I7I/edit?rtpof=true&sd=true#gid=1211533275
Full de referents dels residents https://docs.google.com/spreadsheets/d/12qwAOYtEqKMhtAlEFCD4eoJ8iKvm2DYw/edit?usp=sharing&ouid=116142252179779450931&rtpof=true&sd=true
Resum necessitats residents https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iPffya96k1ty5IdDhWv6N5dUW7zQ4n7Z/edit?usp=sharing&ouid=116142252179779450931&rtpof=true&sd=true
Entrades i sortides actualitzades (2022) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XxiCdIFf7kTOyXCzayUUm-zO9LQ2Xfgp/edit?usp=sharing&ouid=117571879497009546079&rtpof=true&sd=true
Visites families i armaris (2022) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PHG6jW2yXfxWM1zWG7n58M7wbdJzK0o2/edit?usp=sharing&ouid=117571879497009546079&rtpof=true&sd=true
Protocol families (2022) https://drive.google.com/file/d/1oV-eq14AXNvMuUDCrUxi-T_xAiBfM2W4/view?usp=sharing
Accés a PIAIS Accés restringit només a personal autoritzathttps://drive.google.com/drive/folders/12wIuasK1g65MndVy1Yo0MvAxTKQOli68?usp=share_link
INFORMES METGES PER A CASOS D’URGÈNCIA MÈDICA Accés restringit només a personal autoritzathttps://drive.google.com/drive/folders/1ujRVdYlPn3saxXAB0ZDi81OUJETsvX0p?usp=share_link
Documentació oficial de residents Accés restringit només a personal autoritzat
Incidència Mèdica de residents  
Afectació de la Capacitat Jurídica dels residents https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lxnuAvA0Bsx9xDzmgBp2va2wTF4WYptCMi-HxV_awqY/edit?usp=sharing
Visites Mèdiques Residents https://docs.google.com/spreadsheets/d/15FMYYutsBVXgCQnME4MFScN29g30c5sldsoBtbsRQHg/edit?usp=sharing 
LABORAL  
Models de fitxa d’alta i d’amonestacions i altres https://drive.google.com/drive/folders/1m3KxHxLWxNtgTUpCPMQ1ChUM5KOgdazH?usp=sharing
FITXADOR TIMENET https://timenet.gpisoftware.com/login INHABILITAT DES D’ABRIL 2023, data en que passem a AMIRITMO.
Base de dades laborals incorporades a TIMENET 23/02/2022 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GtCjLE2CNbTWHZFYgE_b9g4lz9ee1JsD/edit?usp=sharing&ouid=116142252179779450931&rtpof=true&sd=true
ALTA LABORAL, PRÀCTIQUES O VOLUNTARIAT.  Passos a seguir:Omplir formulari amb dades personals per a l’alta a la base de dades de la FCPC: https://forms.gle/957r74g6YCuu2kzYACertificat de Delictes de Naturalesa Sexual. https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-centralAportar còpia dels documents: DNI, Num. Seg.Social, Carnet Conduir, Compte corrent, CV i títol acreditatiu.Creació de l’usuari a la intranet i al fitxador: nom.cognom@fcpc.catAlta a AMIRITMOAlta a CORREU Institucional de la FCPC si pertoca (practiquesadministratiu@fcpc.cat)Enviar les dades del contracte a Laboral en aquesta fitxa: https://drive.google.com/drive/folders/1m3KxHxLWxNtgTUpCPMQ1ChUM5KOgdazH?usp=sharing
Accident Laboral Accés al model de MC Mutual i a les instruccionsEl PDF editable: https://www.mc-mutual.com/documents/20143/47245/volante-asistencial-es.pdf/a3c7a5ea-9ab3-4622-0858-4c32c6ea60aa?t=1602604640203Les nostres dades:DADES PER OMPLIR EL VOLANT ASSISTENCIAL
EMPRESA. FUNDACIÓ CATALANA PER A LA PARÀLISI CEREBRAL
CIF. G-61.482.659
CENTRE DE TREBALL. CARRER LLULL 163
CCC. 08131227888
TELÈFON 630.95.95.08 – 93.313.36.66REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA
NOM I COGNOMS. ESTHER JOLONCH OLAORTUA
DNI 38.120.255 – D
Prevenció de Riscos Laborals Mutua de Prevenció.Formació Interna.  (Enllaç per enviar https://fcpc.cat/index-de-formacio/)
Informació de les funcions dels llocs de treball Direcció GeneralDirecció LlarCap de ProjectesTreball SocialDUI – Responsable Higiènico SanitàriaPersonal de SuportPersonal de SADConductor/aResponsable de Taller o activitats
Informació detallada laboral Horaris del personal 2021 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yMTxNlqNe6qh_L4Hms1edJoQditQWii-/edit?usp=sharing&ouid=116142252179779450931&rtpof=true&sd=true)Complements de Responsable de Torn i Qualitat. Hores a pagar Suport i SAD. https://docs.google.com/spreadsheets/d/19w4P-7_Ujl57IF_pmNeo4pwbM6jH7jR38p3NZsFsoy4/edit?usp=sharing
Baixa Laboral Qui vulgui deixar de treballar voluntàriament a l’entitat ha de presentar el document de BAIXA VOLUNTÀRIA seguint aquest model (https://docs.google.com/document/d/1buStrtgLKbytd9222vNGUDYBirHWDTQsMYNjCjGXW4g/edit?usp=sharing)
   
ENTITAT Documents bàsics de la FCPC (https://fcpc.cat/documents-basics-de-la-fcpc/)Transparència de l’entitat (https://fcpc.cat/transparencia/)Dades oficials: Números, dades econòmiques i dades laborals.Consulta Creditors Generalitat Final de CC a on es cobren subvencions: Lkxa 64058 / BBVA 32247
   
COMPRES Esponges per a la llar https://www.3000care.net/higiene/172-esponja-dispobano-12x20cm-con-extracto-de-aloe-vera-100gr-1680uts.html – Usuari: info@fcpc.cat Password. 10121996fcpc
   
QUEIXES Full oficial de reclamació Accés model de la Generalitat de Catalunya
   
PROJECTES Fitxa universal d’inscripció a projectes (https://forms.gle/4BGr9rBvnA1GBtMQ6)Demanda de serveis de salut i benestar (psico, fisio, podologia, snoezelen, ortopèdia…) (https://forms.gle/Acd3eVG6b5vrsHrV7)Valoració d’ús de la piscina – Espai AKVA. (https://docs.google.com/forms/d/18srdJ2Mb9LDevnG_L_aqvmdldsZzpuE2MkHTysyrNig/edit?ts=63a43269)
   
L’Entitat a altres plataformes Mapa Barcelona Sostenible (https://www.bcnsostenible.cat/web/punt/fundacio-catalana-per-a-la-paralisi-cerebral?search=EntitatBS&v=list&order=alphabetic_asc&page=10)
   
ISO – QUALITAT  
 Protocol Índex de protocols de qualitat de l’entitathttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1OH56Ofs_5_trKYDMr_EbRsQwRt1BzvwJV0hmKZujiC0/edit?usp=sharing