Notícies i actualitat

Reforç legal a l’ús obligatori de l’expressió “persones amb discapacitat” per part dels poders, les administracions i les autoritats públiques

07 març 2023

Reforç legal a l’ús obligatori de l’expressió “persones amb discapacitat” per part dels poders, les administracions i les autoritats públiques

07 març 2023

La nova llei 3/2023, del 28 de febrer, modifica de manera destacada la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social de l’any 2013 per reforçar l’ús obligatori de l’expressió “persones amb discapacitat” per part dels poders, les administracions i les autoritats públiques.

Amb això s’estableix que “les disposicions normatives dels poders i les administracions públiques, les resolucions, actes, comunicacions i manifestacions d’aquestes, quan actuïn en aquesta qualitat, utilitzaran els termes “persona amb discapacitat” o “persones amb discapacitat” per anomenar-les”.

D’aquesta manera s’enforteix la denominació única de persones amb discapacitat en tots els àmbits d’actuació de l’acció pública (legislativa, administrativa i comunicativa), alineant plenament l’ordenament jurídic i l’activitat oficial amb els mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, que consagra aquesta nomenclatura al màxim nivell normatiu.

Aquest canvi s’ha produït gràcies a la demanda del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) que la va plantejar al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, que la va canalitzar en forma d’esmena per mitjà dels grups parlamentaris que sostenen el Govern de coalició.

L’obligatorietat de fer servir sempre l’expressió “persona” o “persones amb discapacitat, pel que fa al seu ús a les disposicions normatives ja figurava a la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència ( Disposició addicional sisena), deure que ara es reforça i s’amplia a tots els actes dels poders i autoritats públiques, no només en el domini normatiu.