Notícies i actualitat

#ODS: Treball digne i creixement econòmic

15 febrer 2021

#ODS: Treball digne i creixement econòmic

15 febrer 2021

📲 Digitalització de l’entitat.

🤝 Accés a pràctiques o voluntariat per a que la persona trobi la seva vocació a través d’activitat.

♀ Treball per a l’empoderament de la dona.

📄 Col·laboració amb l’associació AOMICAT de dones migrades.

 

1) Mantenir el creixement econòmic per càpita de conformitat amb les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte interior brut d’almenys un 7% anual als països menys avançats.

2) Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.

Digitalització de l’entitat Aplicació paulatina de processos tecnològics a l’entitat

 

3) Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

Programa Vocació Accés a pràctiques o voluntariat per a que la persona trobi la seva vocació a través d’activitats. Es treballen també les seves competències laborals
Empoderament de la dona Es treballa per a l’empoderament, també econòmic, de les dones amb les dificultats afegides que aquest aspecte te en l’àmbit de la discapacitat

 

4) Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats.

Consum de productes ecològics i de proximitat per als residents  

 

5) Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

Perspectiva de gènere i integració Compromís reconegut per l’Ajuntament de Barcelona de tolerància zero de la FCPC enfront de conductes que vagin contra una societat justa, igualitària, equitativa i activa.

Mesures per a la inclusió social a través de l’atenció a l’usuari amb paràlisi cerebral assegurant la igualtat d’oportunitats mitjançant la realització d’activitats personals, laborals i socials sempre tractant a totes les persones per igual, ambaccions de discriminació positiva allà on son necessàries.

Es treballa en la difusió dels valors de la igualtat, diversitat o justícia social i per l’eradicació d’expressions de menysteniment o burla i la denuncia de casos d’assetjament, bullying o maltractaments físics o psicològics.

 

6) Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.

Programa Vocació Projecte que combina eines de “learning by doing” i aprenentatge de servei per a que joves en edat escolar tinguin una experiència de vida que els permeti descobrir o refermar la seva vocació professional ajudant-los en l’elecció i el trajecte

 

7) Adoptar mesures immediates i eficaces per a eradicar el treball forçat, posar fi a les formes modernes d’es­clavitud i el tràfic d’éssers humans i assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de treball infantil, incloent el reclutament i la utilització d’infants soldats, i, a tot tardar el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes.

8) Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa­dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

Drets laborals i integració Col·laboració amb l’associació AOMICAT de dones migrades que treballen en tasques domiciliàries facilitant-los les pràctiques per a que poguessin optar a una feina amb més retribució i garantia dels seus drets laborals

 

9) Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

10) Reforçar les institucions financeres nacionals per a encoratjar i ampliar l’accés als serveis bancaris, financers i d’assegurances per a tothom.

10.a Augmentar el suport a la iniciativa d’ajut per al comerç als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, també en el context del Marc integrat millorat d’assistència tècnica relacionada amb el comerç per als països menys avançats.

10.b Per a 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l’ocupació del jovent i aplicar el Pacte mundial per a l’ocupació de l’Organització Internacional del Treball (OIT).

Programa Vocació Projecte que combina eines de “learning by doing” i aprenentatge de servei per a que joves en edat escolar tinguin una experiència de vida que els permeti descobrir o refermar la seva vocació professional ajudant-los en l’elecció i el trajecte