Notícies i actualitat

#ODS: Reducció de les desigualtats

10 març 2021

#ODS: Reducció de les desigualtats

10 març 2021

 

1) Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional.

Lluita contra la pobresa Treball directe i d’integració amb col·lectius amb risc de pobresa o pobresa com és el col·lectiu amb paràlisi cerebral

 

2) Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

Inclusió de totes les persones i col·lectius de risc Línia de treball prioritària de la FCPC que es reforçarà amb l’entrada sol·licitada a la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral.
Lluita contra la pobresa Treball directe i d’integració amb col·lectius amb risc de pobresa o pobresa com és el col·lectiu amb paràlisi cerebral
Programa Vocació Projecte que combina eines de “learning by doing” i aprenentatge de servei per a que joves en edat escolar tinguin una experiència de vida que els permeti descobrir o refermar la seva vocació professional ajudant-los en l’elecció i el trajecte
Perspectiva de gènere i integració Compromís reconegut per l’Ajuntament de Barcelona de tolerància zero de la FCPC enfront de conductes que vagin contra una societat justa, igualitària, equitativa i activa.

Mesures per a la inclusió social a través de l’atenció a l’usuari amb paràlisi cerebral assegurant la igualtat d’oportunitats mitjançant la realització d’activitats personals, laborals i socials sempre tractant a totes les persones per igual, ambaccions de discriminació positiva allà on son necessàries.

Es treballa en la difusió dels valors de la igualtat, diversitat o justícia social i per l’eradicació d’expressions de menysteniment o burla i la denuncia de casos d’assetjament, bullying o maltractaments físics o psicològics.

Programa de normalització i sensibilització Xerrades a tots els nivells educatius, des de preescolar a Universitat, sobre la discapacitat i la resiliència. Normalitzar la visibilitat de persones amb discapacitat per a que l’entorn escolar els afecti

 

3) Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eli­minant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

Acció política i legislativa Realitzada sobretot a través de formar part o col·laborar amb altres entitats, en aquest cas especialment COCEMFE i la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral

 

4) Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat.

Igualtat salarial Associació sense bretxa salarial. Igual salari per a igual feina per a homes i dones

 

5) Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i dels mercats financers mundials i enfortir l’aplicació d’aquesta reglamentació.

6) Assegurar més representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per tal d’augmentar l’eficàcia, la fiabilitat, la rendició de comptes i la legitimitat d’aquestes institucions.

7) Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, també mit­jançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

Drets laborals i integració Col·laboració amb l’associació AOMICAT de dones migrades que treballen en tasques domiciliàries facilitant-los les pràctiques per a que poguessin optar a una feina amb més retribució i garantia dels seus drets laborals

 

A) Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular per als països menys avançats, de conformitat amb els acords de l’Organització Mundial del Comerç.

Drets laborals i integració Col·laboració amb l’associació AOMICAT de dones migrades que treballen en tasques domiciliàries facilitant-los les pràctiques per a que poguessin optar a una feina amb més retribució i garantia dels seus drets laborals

 

B)  Fomentar l’ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, inclosa la inversió estrangera directa, per als estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, països africans, petits estats insulars en desenvolupament i països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els respectius plans i programes nacionals.

C) Per a 2030, reduir els costos de transacció de les remeses de migrants per sota del 3% i eliminar els canals de tramesa de remeses amb un cost superior al 5%.